Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 456

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym

22.11.2018

W ciągu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie – liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3-krotnie. Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2017 roku zgłoszono 18 161 zdarzeń wypadkowych, o 949 mniej niż w roku 2016r.

1. Postępowanie w razie wypadku przy pracy rolniczej

W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy przede wszystkim opanować emocje i działać racjonalnie. Na początek zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu oraz osobom udzielającym pomocy.

W zależności od rodzaju zdarzenia o ile to możliwe usnąć źródło zagrożenia - unieruchomić maszynę lub urządzenie, odłączyć napęd lub źródło prądu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, nocą odpowiednio oświetlić i oznakować miejsce wypadku.

Niezwłocznie należy też udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe - 112, 999, 998, 997 i informując o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osób poszkodowanych, a następnie poinformować o okolicznościach wypadku przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze.

2. Zgłoszenie wypadku do KRUS

O zaistniałym wypadku przy pracy rolniczej osoby ubezpieczonej w KRUS należy poinformować niezwłocznie najbliższą jednostkę Kasy, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany, członkowie jego rodziny i inne osoby, zgłaszając się osobiście do najbliższej jednostki terenowej Kasy albo też telefonicznie lub za pośrednictwem poczty albo pocztą elektroniczną. Nieuzasadnione, późne zgłoszenie zdarzenia do KRUS ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej oraz prawa do odszkodowania.  

Brak możliwości ustalenia przebiegu i okoliczności zdarzenia z uwagi na duży upływ czasu od zdarzenia do zgłoszenia w Kasie może być podstawą odmowy prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku.

3. Postępowanie powypadkowe KRUS

W oparciu o dyspozycję art. 45 ust. 4 ustawy o usr Kasa ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy rolniczej. Upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik ma prawo dokonać oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przeprowadzić dowody z zeznań poszkodowanego i świadków zdarzenia.

Poszkodowany lub inne osoby zgłaszające wypadek powinny udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy prowadzącemu postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – zabezpieczyć do czasu oględzin, a następnie w miarę możliwości udostępnić miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, wskazać świadków zdarzenia, dostarczyć posiadana dokumentację lekarską.

Po zakończeniu postępowania dowodowego sporządzany jest protokół powypadkowy, który przekazywany jest do poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny ubiegającego się o jednorazowe odszkodowanie.

Po zapoznaniu się z protokółem powypadkowym osoby te mogą zgłosić do KRUS na piśmie uwagi i zastrzeżenia zawartych w nim ustaleń.

4. Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowi bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje:
- ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
- członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 u.s.r., proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
- spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
- będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
Jeśli lekarz udzielający pierwszej pomocy przypuszcza, że poszkodowany znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych substancji o podobnym działaniu osoba poszkodowana jest zobowiązana do poddania się badaniu na zawartość w organizmie alkoholu, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu.

Odmowa poddania się temu badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie poszkodowanego prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, chyba, że poszkodowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.

Od 17.05.2018 roku jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 809 zł.

Placówka  Terenowa KRUS  w Siedlcach
ul. Brzeska 39, 08-110 Siedlce
tel. 25-644-16-40, siedlce@krus.gov.pl

INFORMACJA KRUS

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00 (w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 urząd czynny do 16:00)

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.