Logo Gmina Przesmyki

CWD

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 czas start!

Razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców! Razem dla Rozwoju!

Samorządy powiatów łosickiego, sokołowskiego i siedleckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

Powiat Łosicki, Miasto i Gmina łosice, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń ze wsparciem ekspertów ze Związku Miast Polskich opracują w ciągu najbliższych miesięcy portret partnerstwa, wyznaczą najpilniejsze cele oraz plan wspólnych działań i kluczowych inwestycji. W trakcie projektu przeprowadzone zostaną ankiety wśród młodzieży — uczniów ostatnich klas szkół średnich, wśród mieszkańców i liderów. Duże znaczenie w projekcie ma zaangażowanie mieszkańców, konsultacje i aktywne komentowanie kolejnych wyników prowadzonych prac projektowych.

Naszemu Partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa ze Związku Miast Polskich udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji. Wsparcie doradcze Związku Miast Polskich w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez uczestników Partnerstwa Razem dla Rozwoju jako kluczowe dla rozwoju obszaru czyni nasze Partnerstwo dobrze uzbrojonym w argumenty negocjacyjne z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucje środków europejskich w Perspektywie 2021-2027.

Partnerami w tym przedsięwzięciu, poza Związkiem Miast Polskich, są także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Partnerstwo Razem dla Rozwoju to wymierne korzyści dla wspólnot lokalnych

Chcemy wzmocnić współpracę miedzy naszymi samorządami. W projekcie będziemy analizować jak zmniejszyć koszty świadczenia usług publicznych, tworzyć zespoły negocjacyjne, których celem będzie skuteczne pozyskiwanie pieniędzy na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. Wybrane do realizacji projekty przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych oraz do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy dostępności i jakość w sektorze usług.

Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy, także te, które nie uczestniczą w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.

W imieniu Partnerstwa Razem Dla Rozwoju

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Skolimowski

INFORMACJA - treść pisma

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

OGŁOSZENIE

Partnerstwo RAZEM DLA ROZWOJU ogłasza nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli:

 • sektora NGO (np. organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich itp.)
 • przedsiębiorców,
 • mieszkańców obszaru funkcjonalnego,

zamieszkałych bądź posiadający siedzibę lub oddział na obszarze partnerstwa, do zgłaszania swojej kandydatury.

Zgłoszenie należy złożyć (osobiście lub pocztą) w terminie do 5 lutego 2021 roku na adres lidera projektu:

Miasto i Gmina Łosice

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

Z dopiskiem na kopercie „Nabór uzupełniający Rady Partnerstwa – CWD”.

Dopuszcza się przesłanie kilku zgłoszeń w jednej kopercie przesłanej za pośrednictwem Urzędu Gminy partnerskiej. Decyduje data wpływu zgłoszenia do lidera.

Ogłoszenie i regulamin

Formularz zgłoszenia

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

 

Partnerstwo Razem dla Rozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Przesmyki do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego!

Projekt CWD Razem dla Rozwoju nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zbierającej opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć, które chcecie, aby były w niej realizowane.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie trwa ok. 15 - 20 min. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Proszę zachęcić sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy oraz rodziny do udziału w ankiecie!

Ankieta jest dostępna TUTAJ https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfs97cttv6 

 

                                                        Wójt Gminy

                                                          /-/Andrzej Skolimowski

 

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

 

Szanowni Mieszkańcy obszaru Partnerstwa „Razem dla rozwoju” !

Gminy: Łosice, Olszanka, Huszlew, Stara Kornica,  Sarnaki, Platerów, Przesmyki,  Korczew, Paprotnia, Repki, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Kosów Lacki i Ceranów utworzyły Partnerstwo „Razem dla rozwoju”, którego celem jest długofalowa, celowa i efektywna współpraca na rzecz ich zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego realizację potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń ich mieszkańców.

Służyć temu będzie m.in. aktualnie opracowywana Strategia Terytorialna Partnerstwa, definiująca strategiczne kierunki i działania rozwojowe, realizowane zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak również gospodarczego i społecznego.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów wpisujących się w przedstawione poniżej kierunki działania. Projekty powinny mieć charakter partnerski (ich oddziaływanie powinno wykraczać poza Państwa gminę) oraz rozwiązywać więcej niż jeden problem, realizować potrzeby więcej niż jednej grupy społecznej i wykorzystywać więcej niż jeden potencjał obszaru/społeczności Partnerstwa.

Projekt można zgłosić przez wypełnienie formularza zamieszczonego pod tym linkiem:

Ankieta dotycząca potencjalnych  projektów w ramach Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

Dziękujemy!

Przewodniczący Rady Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

Mariusz Kucewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

 

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO
 
 

Konferencja Partnerstwa Razem dla Rozwoju

 

W dniach 9-10 września 2021 roku w Gródku Dworze (Gmina Jabłonna Lacka) odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Razem dla Rozwoju, zorganizowane w ramach projektu "Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego" realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Bieliński (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii), Magdalena Sałata (Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach), Jarosław Komża (Kierownik projektu "Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego" w Związku Miast Polskich), Doradcy Związku Miast Polskich: Agnieszka Dawydzik, Jerzy Żelichowski, Ireneusz Kamiński oraz Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Członkowie Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej Partnerstwa Razem dla Rozwoju, w skład którego wchodzą lokalne samorządy: Miasto i Gmina Łosice (Lider partnerstwa), powiat łosicki, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami na temat perspektywy finansowej 2021-2027. Przedstawiono propozycje celów strategii terytorialnej oraz zaprezentowano projekty opracowane przez Grupę Roboczą Partnerstwa i Interesariuszy. Po zapoznaniu się z pojęciem projektu strategicznego oraz po wysłuchaniu wystąpienia Pana Jarosława Komży na temat „Współpraca JST - frazes dobrze brzmiący, czy konieczność dziejowa? Projekt doradczy „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, jako inkubator wsparcia współpracy JST”, uczestnicy przeszli do najważniejszego punktu spotkania, to jest. do pracy nad projektami strategicznymi. W wyniku żywej dyskusji, biorący udział w spotkaniu Członkowie Rady Partnerstwa, za najważniejsze uznali poniższe przedsięwzięcia:

Cel strategiczny 1: Po pierwsze: gospodarka

Projekt strategiczny: „Współpraca samorządu i sektora gospodarczego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Partnerstwa Radem dla Rozwoju”

Cel strategiczny 2: Świadoma, aktywna, kompetentna i zdrowa społeczność

Projekt strategiczny: Transformacja edukacji w kierunku zwiększania jej innowacyjności i efektywności:

Cel strategiczny 3: Razem dla zielonego rozwoju

Projekt strategiczny: „Proekologiczne, zielone Partnerstwo”

Cel strategiczny 4: Samorząd na miarę XXI wieku

Projekt strategiczny: „Modelowe Centrum Partnerstwa”.

 

Oprócz wymienionych projektów strategicznych, opracowanych przez Radę Partnerstwa, Grupę Roboczą i Doradców, z udziałem interesariuszy oraz na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców, wypracowano szereg przedsięwzięć uzupełniających, które również zostaną ujęte w strategii terytorialnej omawianego obszaru.

Drugiego dnia, odbyły się warsztaty dotyczące elementów składowych Strategii oraz dotyczące projektów strategicznych.

 

Spotkaniu przewodziło motto:

„Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” (Henry Ford, założyciel Ford Motor Company)

 

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

 

Drodzy Mieszkańcy!

Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Razem dla rozwoju”, które tworzą gminy: Miasto i Gmina Łosice, Gmina Ceranów, Gmina Huszlew, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Olszanka, Gmina Paprotnia, Gmina Platerów, Gmina Przesmyki, Gmina Repki, Gmina Sabnie, Gmina Sarnaki, Gmina Stara Kornica, Gmina Sterdyń oraz Powiat Łosicki. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów i projektów strategicznych.

Projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby nie jednej, a kilku społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Zgłoszone opinie, uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu!

Rada Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

 

 

Strategia Terytorialna Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”

 

Cel nadrzędny Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”:

 

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności i obszaru Partnerstwa, z myślą o jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń

 

 

Cele strategiczne i projekty Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”:

Cel strategiczny 1: Po pierwsze: gospodarka

Projekt strategiczny 1.1: „Współpraca samorządu i sektora gospodarczego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego OP RdR”:

• Forum Gospodarcze OP RdR → wymiana informacji dotyczących działań rozwojowych realizowanych przez samorządy i sektor gospodarczy, dyskusja nt. problemów i potrzeb gospodarki i społeczności OP, promocja idei i działań w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

• Inkubator Przedsiębiorczości → wsparcie informacyjne i doradcze procesu tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (przepisy dot. działalności gospodarczej, finanse, marketing itp.), aplikacja/strona FB „Sezonowe oferty pracy”, transformacja cyfrowa rynku pracy, sprzyjanie rozwojowi Przemysłu 4.0

• Przygotowywanie terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem korytarza komunikacyjnego Via Carpatia

Projekt uzupełniający 1.1: Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej OP, kluczowej dla rozwoju gospodarki

Projekt uzupełniający 1.2: Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej OP

Projekt uzupełniający 1.3: Promocja marki turystycznej „Podlasie Nadbużańskie” oraz tworzenie i rozwój produktów turystycznych OP (Nadbużański Szlak Kamperowy,  ochrona i wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki: ochrona zabytków, Muzeum Bugu, Muzeum Historii Żydów Nadbużańskich, wioski tematyczne, opracowanie wirtualnych szlaków turystycznych, tworzenie miejsc przyjaznych turystom i mieszkańcom, rozwój systemu ścieżek rowerowych – Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego i wypożyczalni rowerów itp.)

Projekt uzupełniający 1.4: Promocja lokalnych produktów spożywczych (utworzenie i promocji marki „Dolina Bugu”, Muzeum Sadownictwa, publikacje i media społecznościowe promujące lokalne potrawy i produkty, imprezy integrujące producentów itp.)

 

Cel strategiczny 2: „Świadoma, aktywna, kompetentna i zdrowa społeczność”

Projekt strategiczny: Transformacja edukacji w kierunku zwiększania jej innowacyjności i efektywności:

• Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ICT i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez cykl zajęć tematycznych o charakterze warsztatowym i laboratoryjnym z wykorzystaniem eksperymentów badawczych oraz wyjazdy studyjne we współpracy z instytucjami nauki wspomagającymi proces edukacyjny;

• Edukacja dzieci i młodzieży w kierunku innowacyjności, współpracy (umiejętność pracy zespołowej), przedsiębiorczości (m.in. podejście projektowe), w tym zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle spożywczym, ochrony środowiska i klimatu poprzez zmianę formuły zajęć w szkołach, współpracę szkół z placówkami nauki i firmami oraz wykorzystanie  polskich i zagranicznych dobrych praktyk (np. fińskiej organizacji 4H), a także współpracę z placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą;

• Przystosowanie szkół branżowych do specjalizacji w kształceniu zawodowym na kierunkach odpowiadających potrzebom Przemysłu 4.0, a także budowie specjalizacji w oparciu o analizę rynku pracy w swoim otoczeniu gospodarczym;

• Poszerzenie możliwości podjęcia przez  młodych mieszkańców atrakcyjnej pracy na OP - zajęcia z młodzieżą pobudzające przedsiębiorczość i kształtujące zrozumienie funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości, uczenie ich lokalnego rynku i odnajdywania się na lokalnym rynku pracy: kontakty młodzieży z lokalnym biznesem, staże, doradztwo dla młodych ludzi startujących w biznesie,  doradztwo;

• Współpraca międzynarodowa podmiotów oświatowych, kulturalnych i sportowych OP, w tym zwłaszcza z młodzieżą z krajów/regionów położonych przy Via Carpatia.

Projekt uzupełniający 2.1: „Nie marnuj życia, żyj kreatywnie” (stworzenie systemu animatorów – obdarzonych charyzmą i umiejętnościami organizacyjnymi liderów środowisk młodzieżowych  proponujących młodym ludziom atrakcyjne, rozwijające  formy spędzania wolnego czasu)

Projekt uzupełniający 2.2: „Mała Ojczyzna” (rozwijanie poczucia tożsamości młodych ludzi z obszarem – m.in.: rozwój harcerstwa, historycznych grup rekonstrukcyjnych itp. w oparciu o żywe tradycje niepodległościowego podziemia w czasie II wojny światowej i po niej; „żywe” lekcje/warsztaty na temat podlaskiego dziedzictwa kulturowego w Muzeum Rolnictwa i skansenie w Ciechanowcu)

Projekt uzupełniający 2.3: „Młodzi mają głos” (upodmiotowienie młodzieży - zwiększenie jej poczucia wpływu na własny los i otoczenie przez powołanie Młodzieżowej Rady Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”  jako organu konsultacyjnego dla Partnerstwa, Samorządu Powiatowego i Samorządów Gminnych, prowadzenie cyklicznych badań opinii młodych mieszkańców dotyczących poziomu satysfakcji z życia na OP i problemów ich dotykających itp.)

Projekt uzupełniający 2.4: „Integracja i aktywizacja seniorów na rzecz rozwoju osobistego (Centrum „Aktywny Senior” - dbałość o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i treningi pamięci, budowanie więzi między seniorami a młodym pokoleniem -wymiana umiejętności, warsztaty dla rodzin seniorów w zakresie opieki nad seniorem, wycieczki do poszczególnych gmin partnerstwa i poza obszar; pomoc psychologa;  ogródki kwiatowe i warzywne,  ławki, by sąsiedzi mogli ze sobą rozmawiać, Uniwersytet Trzeciego Wieku itp.)

Projekt uzupełniający 2.5: „Aktywizacja seniorów na rzecz rozwoju OP” (rozwój wolontariatu wśród seniorów - włączanie ich we wszystkie działania realizowane na OP np. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, promowanie zatrudniania seniorów przez firmy i instytucje OP, w tym szkolenie itp.)

Projekt uzupełniający 2.6: „ Rozwój nieakcyjnych form samopomocy oraz wolontariatu” (przygotowanie rodzin i chętnych do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi nad nimi, zapewnienie im możliwości kontaktu z ludźmi wsparcie psychiczne oraz fizyczne dla osób starszych, wykorzystanie w tych celach także młodszych, sprawnych seniorów).

 

Projekt uzupełniający 2.7: „ Troska o zdrowie społeczności lokalnej Partnerstwa” (propagowanie zdrowego stylu życia, pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a zwłaszcza seniorów, troska o zdrowie psychiczne, organizacja badań profilaktycznych, poprawa wyposażenia placówek zdrowia i DPS, upowszechnianie metod opieki zdrowotnej wspieranych telemedycyną, rozszerzenie usług medycznych o wysokiej klasy kadrę medyczną, techniczną i zarządzającą itd., szeroka oferta zabiegów rehabilitacyjnych)

 

Cel strategiczny 3: Razem dla zielonego rozwoju

Projekt strategiczny 3.1: Proekologiczne, zielone Partnerstwo

 • Utworzenie klastrów energetycznych i sprzyjanie powstawaniu spółdzielni energetycznych w celu ograniczenia kosztów i emisji związanych z produkcją energii na obszarze Partnerstwa
 • Termomodernizacja budynków
 •  Wymiana źródeł ciepła i energii elektrycznej na niskoemisyjne i oparte na OZE
 • Instalowanie niskoemisyjnego, inteligentnego oświetlenia w budynkach i na zewnątrz
 • Wykorzystanie odpadów do produkcji energii cieplnej i elektrycznej
 •  Inteligentna, sprawna i proekologiczna gospodarka wodno-ściekowa
 • Edukacja ekologiczna

 

Projekt uzupełniający 3.1: Świadome gospodarowanie przestrzenią (opracowanie zasad polityki przestrzennej chroniącej przestrzeń i zasoby przyrodnicze obszaru, opracowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego zapewniających skuteczną ochronę tych zasobów)

Projekt uzupełniający 3.2: Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla ograniczenia strumienia odpadów i zużycia wody (edukacja ekologiczna mieszkańców dotycząca ograniczania strumienia, recyklingu i upcyklingu odpadów komunalnych i innych oraz ograniczania zużycia i wielokrotnego wykorzystania wody z wodociągów i opadowej; wsparcie finansowe działań mieszkańców w zakresie GOZ, budowa gminnych PSZOK)

Projekt uzupełniający 3.3: „Zielono-niebieskie gminy partnerstwa „Razem dla rozwoju” (budowa „zielono-niebieskiej infrastruktury” - rozbudowa potencjału retencyjnego obszarów zieleni miejsko-wiejskiej, wykorzystanie naturalnych zdolności filtracyjnych ożywionego gruntu i roślinności, a także planowanie i komponowanie systemów zagospodarowania wód deszczowych poprzez: zastosowanie roślinności buforowej, która powoduje zwiększenie powierzchni wsiąkania wody oraz parowania (budowa ogrodów deszczowych, zielonych dachów i fasad, naturalnych lub sztucznych biotopów bagiennych oraz buforowych parków nadrzecznych, pasy zieleńca usytuowane poniżej nawierzchni jezdni i chodnika, rowy), stosowanie nawierzchni przepuszczalnych na dużych powierzchniach jak parkingi, place, ścieżki drogi: nawierzchni mineralnych, mineralno-żywicznych, hydrofug, asfaltu porowatego, betonu przepuszczalnego, geokrat lub krat betonowych wypełnionych trawą lub żwirem)

 

Cel strategiczny 4: Samorząd na miarę XXI wieku

Projekt strategiczny 4.1: „Modelowe Centrum Partnerstwa”

• Komórka Analiz Społeczno-Ekonomicznych (KASE) → diagnozy potrzeb i zagrożeń, propozycje działań

• Zespół Projektowy → przekształcanie propozycji działań wypracowanych przez KASE w projekty; pozyskiwanie środków i zarządzanie realizacją projektów

• Wszechnica Samorządowa → prowadzenie Bazy Wiedzy Samorządowca i dystrybucja tej wiedzy wśród Partnerów, prowadzenie Akademii Samorządowca  (AS) - szkolenia zdalne i bezpośrednie

• Komórka Komunikacji Społecznej → ankietowanie różnych grup społecznych OP RdR odnośnie problemów, potrzeb i możliwości rozwojowych

Projekt uzupełniający 4.1: „Partnerstwo wertykalne na obszarze Partnerstwa „Razem dla rozwoju” (aktywizacja społeczności lokalnych OP RdR na rzecz rozwoju przez upowszechnienie funduszy sołeckich i budżetów obywatelskich. Projekt będzie realizował ideę partnerstwa wertykalnego w ramach społeczności lokalnej i jako taki będzie wpisywał się w ideę Modelowego Centrum Partnerstwa

Projekt uzupełniający 4.2: Podniesienie jakości usług administracyjnych przez zmiany strukturalne, szkolenia i cyfryzację (współpraca tematyczna komórek gminnych – łączenie potencjałów kadrowych Urzędów Gmin, efektywny system motywacyjny, tematyczne szkolenia bezpośrednie, zdalne i wizyty studyjne pracowników, wykorzystanie cyfryzacji dla większej efektywności usług – z perspektywy mieszkańca itp.)

Projekt uzupełniający 4.3: Inteligentna gospodarka komunalna (wdrożenie sprawnych systemów informatycznych do zarządzania gospodarką komunalną, np. infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oświetleniem ulicznym, zbiórką odpadów itp.; wdrożenie systemów komunikacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami dot. infrastruktury gminnej (stan dróg itd.)

 

 

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ „Innowacyjne Mazowsze”  (wersja poprawiona, w trakcie konsultacji) jako kontekst Strategii Terytorialnej Partnerstwa  „Razem dla rozwoju”

 

WIZJA

Mazowsze z Warszawą, Warszawa ku Europie

CEL GŁÓWNY

Zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez trwały i zrównoważony przestrzennie rozwój województwa, służący wzrostowi znaczenia regionu w Europe i na świecie, przy poszanowaniu zasobów środowiska

CELE

Konkurencyjne i innowacyjne Mazowsze - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii            

Dostępne i mobilne Mazowsze - Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu przy ograniczeniu presji na przestrzeń i środowisko, kształtowanie ładu przestrzennego

Zielone, niskoemisyjne Mazowsze - Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

Mazowsze zintegrowane społecznie - Poprawa jakości i dostępności do usług społecznych oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w ramach nowoczesnej gospodarki

Mazowsze bogate kulturowo - Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju województwa i poprawy jakości życia

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Zalewski</strong></p>

Marek Zalewski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 16:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl
tłumacz języka migowego

Ikona MIGAM

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.