Logo Gmina Przesmyki

CWD

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 czas start!

Razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców! Razem dla Rozwoju!

Samorządy powiatów łosickiego, sokołowskiego i siedleckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

Powiat Łosicki, Miasto i Gmina łosice, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń ze wsparciem ekspertów ze Związku Miast Polskich opracują w ciągu najbliższych miesięcy portret partnerstwa, wyznaczą najpilniejsze cele oraz plan wspólnych działań i kluczowych inwestycji. W trakcie projektu przeprowadzone zostaną ankiety wśród młodzieży — uczniów ostatnich klas szkół średnich, wśród mieszkańców i liderów. Duże znaczenie w projekcie ma zaangażowanie mieszkańców, konsultacje i aktywne komentowanie kolejnych wyników prowadzonych prac projektowych.

Naszemu Partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa ze Związku Miast Polskich udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji. Wsparcie doradcze Związku Miast Polskich w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez uczestników Partnerstwa Razem dla Rozwoju jako kluczowe dla rozwoju obszaru czyni nasze Partnerstwo dobrze uzbrojonym w argumenty negocjacyjne z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucje środków europejskich w Perspektywie 2021-2027.

Partnerami w tym przedsięwzięciu, poza Związkiem Miast Polskich, są także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Partnerstwo Razem dla Rozwoju to wymierne korzyści dla wspólnot lokalnych

Chcemy wzmocnić współpracę miedzy naszymi samorządami. W projekcie będziemy analizować jak zmniejszyć koszty świadczenia usług publicznych, tworzyć zespoły negocjacyjne, których celem będzie skuteczne pozyskiwanie pieniędzy na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. Wybrane do realizacji projekty przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych oraz do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy dostępności i jakość w sektorze usług.

Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy, także te, które nie uczestniczą w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.

W imieniu Partnerstwa Razem Dla Rozwoju

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Skolimowski

INFORMACJA - treść pisma

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

OGŁOSZENIE

Partnerstwo RAZEM DLA ROZWOJU ogłasza nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli:

  • sektora NGO (np. organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich itp.)
  • przedsiębiorców,
  • mieszkańców obszaru funkcjonalnego,

zamieszkałych bądź posiadający siedzibę lub oddział na obszarze partnerstwa, do zgłaszania swojej kandydatury.

Zgłoszenie należy złożyć (osobiście lub pocztą) w terminie do 5 lutego 2021 roku na adres lidera projektu:

Miasto i Gmina Łosice

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

Z dopiskiem na kopercie „Nabór uzupełniający Rady Partnerstwa – CWD”.

Dopuszcza się przesłanie kilku zgłoszeń w jednej kopercie przesłanej za pośrednictwem Urzędu Gminy partnerskiej. Decyduje data wpływu zgłoszenia do lidera.

Ogłoszenie i regulamin

Formularz zgłoszenia

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

 

Partnerstwo Razem dla Rozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Przesmyki do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego!

Projekt CWD Razem dla Rozwoju nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zbierającej opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć, które chcecie, aby były w niej realizowane.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie trwa ok. 15 - 20 min. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Proszę zachęcić sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy oraz rodziny do udziału w ankiecie!

Ankieta jest dostępna TUTAJ https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfs97cttv6 

 

                                                        Wójt Gminy

                                                          /-/Andrzej Skolimowski

 

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

 

Szanowni Mieszkańcy obszaru Partnerstwa „Razem dla rozwoju” !

Gminy: Łosice, Olszanka, Huszlew, Stara Kornica,  Sarnaki, Platerów, Przesmyki,  Korczew, Paprotnia, Repki, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Kosów Lacki i Ceranów utworzyły Partnerstwo „Razem dla rozwoju”, którego celem jest długofalowa, celowa i efektywna współpraca na rzecz ich zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego realizację potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń ich mieszkańców.

Służyć temu będzie m.in. aktualnie opracowywana Strategia Terytorialna Partnerstwa, definiująca strategiczne kierunki i działania rozwojowe, realizowane zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak również gospodarczego i społecznego.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów wpisujących się w przedstawione poniżej kierunki działania. Projekty powinny mieć charakter partnerski (ich oddziaływanie powinno wykraczać poza Państwa gminę) oraz rozwiązywać więcej niż jeden problem, realizować potrzeby więcej niż jednej grupy społecznej i wykorzystywać więcej niż jeden potencjał obszaru/społeczności Partnerstwa.

Projekt można zgłosić przez wypełnienie formularza zamieszczonego pod tym linkiem:

Ankieta dotycząca potencjalnych  projektów w ramach Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

Dziękujemy!

Przewodniczący Rady Partnerstwa „Razem dla rozwoju”

Mariusz Kucewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

 

LOGA PROJEKTU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO
 
 

Konferencja Partnerstwa Razem dla Rozwoju

 

W dniach 9-10 września 2021 roku w Gródku Dworze (Gmina Jabłonna Lacka) odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Razem dla Rozwoju, zorganizowane w ramach projektu "Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego" realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Bieliński (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii), Magdalena Sałata (Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach), Jarosław Komża (Kierownik projektu "Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego" w Związku Miast Polskich), Doradcy Związku Miast Polskich: Agnieszka Dawydzik, Jerzy Żelichowski, Ireneusz Kamiński oraz Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Członkowie Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej Partnerstwa Razem dla Rozwoju, w skład którego wchodzą lokalne samorządy: Miasto i Gmina Łosice (Lider partnerstwa), powiat łosicki, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami na temat perspektywy finansowej 2021-2027. Przedstawiono propozycje celów strategii terytorialnej oraz zaprezentowano projekty opracowane przez Grupę Roboczą Partnerstwa i Interesariuszy. Po zapoznaniu się z pojęciem projektu strategicznego oraz po wysłuchaniu wystąpienia Pana Jarosława Komży na temat „Współpraca JST - frazes dobrze brzmiący, czy konieczność dziejowa? Projekt doradczy „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, jako inkubator wsparcia współpracy JST”, uczestnicy przeszli do najważniejszego punktu spotkania, to jest. do pracy nad projektami strategicznymi. W wyniku żywej dyskusji, biorący udział w spotkaniu Członkowie Rady Partnerstwa, za najważniejsze uznali poniższe przedsięwzięcia:

Cel strategiczny 1: Po pierwsze: gospodarka

Projekt strategiczny: „Współpraca samorządu i sektora gospodarczego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Partnerstwa Radem dla Rozwoju”

Cel strategiczny 2: Świadoma, aktywna, kompetentna i zdrowa społeczność

Projekt strategiczny: Transformacja edukacji w kierunku zwiększania jej innowacyjności i efektywności:

Cel strategiczny 3: Razem dla zielonego rozwoju

Projekt strategiczny: „Proekologiczne, zielone Partnerstwo”

Cel strategiczny 4: Samorząd na miarę XXI wieku

Projekt strategiczny: „Modelowe Centrum Partnerstwa”.

 

Oprócz wymienionych projektów strategicznych, opracowanych przez Radę Partnerstwa, Grupę Roboczą i Doradców, z udziałem interesariuszy oraz na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców, wypracowano szereg przedsięwzięć uzupełniających, które również zostaną ujęte w strategii terytorialnej omawianego obszaru.

Drugiego dnia, odbyły się warsztaty dotyczące elementów składowych Strategii oraz dotyczące projektów strategicznych.

 

Spotkaniu przewodziło motto:

„Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” (Henry Ford, założyciel Ford Motor Company)

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.