Logo Gmina Przesmyki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Przesmykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminy Przesmyki.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:


1. niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, elementy nawigacyjne, odnośniki, listy, formularze itp.),
 • część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów, nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,:


2. nieproporcjonalne obciążenie:

 • nie dotyczy


3. treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r., dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
 • mapy,
 • treści będące w posiadaniu urzędu, które nie zostały wytworzone przez Urząd Gminy lub na jego rzecz wytworzone albo nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd Gminy nie jest uprawniony,
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23  lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019  r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-pada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
      • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
      • nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub
      • wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Serementa, adres poczty elektronicznej gmina@przesmyki.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP:/ugprzesmyki/skrytka lub pisemnie na adres urzędu: Urząd Gminy w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 64 123 22 wew. 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w  formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejścia pierwsze - podjazd wyposażony w poręcze po obu stronach.

Wejścia drugiego - schody oraz podjazd dla wózków.

Winda znajduję się wewnątrz budynku – wejście drugie. Dla osób na wózkach dostępna są wszystkie pomieszczenia.

Kancelaria ogólna znajduje się po prawej stronie od wejścia pierwszego na parterze

W budynku znajdują się trzy toalety z czego dwie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku Urzędu Gminy wydzielone zostały miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku pomieszczeni są oznaczone w alfabecie brajla.

W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego, w przypadku potrzeby skorzystania z takiej usługi należy zawiadomić Urząd z wyprzedzeniem i umówić się na wizytę.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00 (w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 urząd czynny do 16:00)

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl
tłumacz języka migowego

Ikona MIGAM

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.