Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 873

Ogłoszenie

23.11.2022

o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów ciężarowych

 

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki tel. 25 6412322, gmina@przesmyki.pl

 1. Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 1. Opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż trzech pojazdów (samochodów ciężarowych) Przedmiot sprzedaży został podzielony na dwie części zgodnie z poniższym opisem.

 

Część nr 1 Pojazdy ciężarowe do odśnieżania

1) Pojazd nr 1 -samochód ciężarowy Star 266 6x6 Nr rejestracyjny WSI 28LY

Rok produkcji 1975

Przebieg 58 182 km

Numer fabryczny/identyfikacyjny 520599

Parametry techniczne

Masa własna 7350 kg

Pojemność silnika 6842 ccm

Moc silnika 125 kW

DMC 12 350 kg

Wyposażenie

6x6, plug do śniegu

Stan techniczny pojazdu: dobry.

 

Cena wywoławcza pojazdu: 10 500,00 zł brutto.

2) Pojazd nr 2 - samochód specjalny Star 266 6x6 Nr rejestracyjny WSI2W73

Rok produkcji 1981

Przebieg 10 082 km

Numer fabryczny/identyfikacyjny 118818

Parametry techniczne

Masa własna 8000 kg

Pojemność silnika 6842 ccm

Moc silnika 125 kW

DMC 12 000 kg

Wyposażenie

6x6, plug do śniegu

Stan techniczny pojazdu: dobry.

 

Cena wywoławcza pojazdu: 20 400,00 zł brutto.

Łączna cena wywoławcza pojazdu nr 1 i pojazdu nr 2 wynosi 30 900,00 zł brutto.

 

Część nr 2 Pojazd ciężarowy pożarniczy

3) Pojazd nr 3 - samochód specjalny pożarniczy Jelcz 325 Nr rejestracyjny SDS0942

Rok produkcji 1982

Przebieg 58 182 km

Numer fabryczny/identyfikacyjny 3250800033004

Parametry techniczne

Masa własna 7400 kg

Pojemność silnika 11 100 ccm

Moc silnika 148 kW

DMC 15 400 kg

Stan techniczny pojazdu: dobry.

 

Cena wywoławcza pojazdu:

13 525,00 zł brutto.

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochody będące przedmiotem sprzedaży.

Pojazdy nr 1 i 2 będące przedmiotem przetargu można oglądać na parkingu za budynkiem Urzędu Gminy w Przesmykach, pojazd nr 3 w siedzibie OSP Dąbrowa, Dabrowa 130 w dni robocze: pon-pn. w godz. 8-16 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym chęci oględzin do osoby upoważnionej do kontaktów po stronie Sprzedającego tel. 664 425 449.

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 

 1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
 • a) Dla części nr 1 - wynosi 3 090,00 zł (słownie trzy tysiące dziewięćdziesiąt zł 00/100)
 • b) Dla części nr 2 - wynosi 1 352,50 zł (słownie jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa zł 50/100).
 1. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do terminu składania ofert na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przesmykach. Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki nr  29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „Wadium sprzedaż pojazdów część nr  ………”.
 2. Wadium należy wnieść do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 9.00. Warunkiem uznania wniesienia wadium jest jego wpływ na wskazany rachunek Sprzedającego.
  O terminie wniesienia wadium rozstrzyga chwila zaksięgowania wadium na rachunku Sprzedającego.
 3. Brak wniesienia wymaganego wadium w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ceny nabycia pojazdu lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający zwróci również wadium, w przypadku jego wniesienia bez złożenia oferty oraz w przypadku wycofania oferty, na zasadach opisanych w Ogłoszeniu, a także
  w przypadku odrzucenia oferty.

 

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

 1. Oferta zawierająca niższą cenę od ceny wywoławczej podlega odrzuceniu. Cenę wywoławczą pojazdu stanowi jego wartość rynkowa.
 2. Oferta przetargowa sporządzona winna zostać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 3. Kupujący może złożyć ofertę na Część nr 1 samochody do odśnieżania tj. zakup pojazdów nr 1 i 2 oraz na Część nr 2 samochód pożarniczy tj. pojazd nr 3.
 4. Oferta musi zawierać:
 5. imię, nazwisko, adres oferenta, PESEL lub NIP, numer telefonu kontaktowego
  i adres e-mail - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna, lub też nazwę/ firmę i siedzibę oferenta, NIP, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail- w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 6. wskazanie części zamówienia na którą zostaje złożona oferta
 7. oferowaną cenę
 8. datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, a w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z aktualnym w chwili składania oferty dokumentem rejestrowym. Jeżeli z danych rejestrowych nie wynika upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania oferenta należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, z którego wynika uprawnienie do złożenia oferty w przetargu - w oryginale lub potwierdzonej przez mocodawcę lub notarialnie kopii.
 9. dowód wniesienia wadium
 10. nazwę banku oraz nr rachunku, na jaki zwrócone winno zostać wpłacone wadium
 11. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym pojazdów będących przedmiotem oferty i nie wnosi do nich uwag albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotowego pojazdu, a także oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 12. zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny zgodnie z warunkami opisanymi w Ogłoszeniu wraz z oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, iż wniesione wadium, w przypadku niezapłacenia ceny nabycia pojazdu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub uchylenia się od zawarcia umowy, przepadnie na rzecz Sprzedającego.
 13. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres związania ofertą.

 1. Pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 6 Ogłoszenia
  i zawierającą wszystkie wymagane elementy, oświadczenia i załączniki, należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres siedziby Sprzedającego: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 11:00.
 2. Koperta musi zostać opisana dopiskiem: „Oferta na zakup samochodów ciężarowych”.
 3. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, w kancelarii na parterze siedziby lub też za pośrednictwem operatora pocztowego/ kuriera.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. O terminie złożenia oferty rozstrzyga chwila wpływu do Sprzedającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

8. Warunki przetargu i zastrzeżenia

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyny.
 2. Oferent jest uprawniony do wycofania oferty i zwrotu wniesionego wadium, poprzez złożenie przed ustalonym terminem otwarcia ofert na adres siedziby Sprzedającego, w sposób opisany dla złożenia oferty, pisemnego oświadczenia oferenta o wycofaniu złożonej oferty, ze wskazaniem nazwy banku i nr rachunku, na jaki winno zostać zwrócone wadium. Oświadczenie musi zostać opatrzone podpisem osoby fizycznej, jeżeli jest ona oferentem lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę - kryterium oceny ofert stanowi cena 100%. Ocena zostanie dokonana wg wzoru: Najwyższa oferowana cena nabycia pojazdu / Cena nabycia pojazdu badanej oferty.
 4. Jeśli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, Sprzedający będzie kontynuował przetarg pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne, w formie licytacji (aukcji), określając kwotę minimalnego postąpienia.
 5. Jeżeli oferenci, którzy złożyli jednakowe ceny nabycia pojazdu będą obecni na otwarciu przetargu, licytacja zostanie przeprowadzona bezpośrednio po ocenie ofert przetargowych.
 6. W przypadku nieobecności na otwarciu ofert któregokolwiek z oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne, Sprzedający wyznaczy termin i miejsce licytacji, o którym zawiadomi tych oferentów. Licytacja odbędzie się w terminie związania złożonymi ofertami.
 7. W toku licytacji oferty będą składane ustnie, zgodnie z ustaloną podczas licytacji kwotą minimalnego postąpienia. Oferta złożona w trakcie licytacji przestaje wiązać, gdy inny oferent złoży ofertę korzystniejszą. W przypadku braku kolejnych postąpień Sprzedający udzieli przybicia wiążącej ofercie. Przybicie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, a pozostali oferenci do momentu ogłoszenia tej ceny po raz trzeci nie zaoferują wyższej kwoty. Jeżeli na licytacji nie pojawi się żaden z oferentów lub też żaden z oferentów nie zaoferuje wyższej ceny niż złożona w pisemnej ofercie, Sprzedający dokona losowego wyboru oferty pisemnej spośród ofert o tej samej cenie nabycia pojazdu
 8. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

 

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego samochodu

10.Sprzedający będzie informował o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty za pośrednictwem    środków komunikacji elektronicznej, na adresy e-mail oferentów wskazane w ofertach.

11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7  dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

12. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny jego nabycia.

13. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

 

 

Ogłoszenie sprzedaż samochodów ciężarowych

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty GKIZp.2613.3.2022

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Zalewski</strong></p>

Marek Zalewski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 16:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl
tłumacz języka migowego

Ikona MIGAM

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.