Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 155

Zaproszenie do składania ofert

08.01.2016

Wójt Gminy Przesmyki zaprasza do złożenia ofert na rozbiórkę budynku i uporządkowania terenu w zamian za nieodpłatne przekazanie materiałów pochodzących z rozbiórki.

I. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia dotyczy budynku zlokalizowanego na działce nr 516 w miejscowości Łysów gm. Przesmyki.

Rozbiórka dotyczy parterowego budynku drewnianego dwuspadowego o wymiarach dł. 35 m x szer. 8 m x wys. 7 m. Prace należy wykonać w zakresie i na koszt własny wykonawcy. Rozbiórka dotyczy elementów drewnianych, betonowych nadziemnych i fundamentów.

Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem rozbiórki. Gruz budowlany oraz  inne materiały pochodzące z rozbiórki winny zostać usunięte, wywiezione i poddane utylizacji lub wykorzystane w sposób, który nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu.

Urząd Gminy w Przesmykach posiada zgłoszenie zamiaru dokonania rozbiórki złożone do Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace objęte umową w sposób zgodny przepisami BHP i P-POŻ oraz stosować właściwe urządzenia ochronne i zabezpieczające w tym zakresie.

Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany przedstawić harmonogram prac oraz sposób wykonania rozbiórki i uporządkowania terenu.

Oferty mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne.

II. Termin wykonania zamówienia

Roboty należy zakończyć do dnia 30 kwietnia 2016 r.

III. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Przed zawarciem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) w formie pieniężnej na rachunek bankowy BS Łosice O/Przesmyki nr 29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „rozbiórka budynku Łysów”. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru wykonanych prac.

IV. Kryteria oceny ofert:

Z uwagi na fakt, że budynek zlokalizowany jest w miejscowości Łysów w pierwszej kolejności preferowani będą wykonawcy - mieszkańcy wsi Łysów następnie z terenu gm. Przesmyki, a w dalszej kolejności z poza terenu gm. Przesmyki

W przypadku, gdy zostanie złożonych kilka ofert z tego samego terenu komisja zażąda od tych oferentów przedstawienia harmonogramu realizacji prac oraz sposobu uporządkowania terenu i wtedy podejmie decyzję co do wyboru oferty.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty przed zawarciem umowy, a wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze, ani zwrot kosztów przygotowania oferty.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać na adres: Urząd Gminy w Przesmykach ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki pokój nr 7 w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie zasięgnięcia dodatkowych informacji – Wiesław Toczyski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 25 6412322 w. 107 lub 664 425 449.

VI. Otwarcie ofert

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Przesmykach ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki sala konferencyjna dnia 25 stycznia 2016 r. godzina 10:15

FORMULARZ OFERTOWY

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00 (w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 urząd czynny do 16:00)

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl
tłumacz języka migowego

Ikona MIGAM

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.