Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 498

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU

22.07.2019

NA ODDANIE W NAJEM POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁYSÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA DZIAŁCE NR 1352

Wójt Gminy Przesmyki działając na podstawie uchwały Rady Gminy Przesmyki Nr XIII/81/2016 z  dnia 18 stycznia 2016r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem najmu będą pomieszczenia gospodarcze znajdujące się  na części nieruchomości nr 1352 obręb Łysów KW SI1S/00051637/6 ujęta w wykazie ogłoszonym w dniach 29.02. - 21.03.2016r.

1. Magazyn- murowany budynek (siporex), wybudowany w 1960r.,  o pow. zab. 644 m2 Budynek składa się z jednego dużego pomieszczenia. Wrota metalowe. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Stolarka okienna drewniana. Budynek w słabym stanie technicznym.
Cena wywoławcza czynszu miesięcznego : 1200,00 zł
Wadium: 120,00 zł

2. Obora – murowany budynek, z kamienia i cegły, wybudowany w 1920r, powierzchnia zabudowy 763m2.. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Okna i drzwi drewniane. Budynek składa się z części obory z kojcami dla świń od strony południowej ( ok. 1/3 długości budynku) oraz z części magazynowej (2/3 długości budynku). W budynku posadzka betonowa. Budynek w słabym stanie technicznym.
Przedmiotowy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków nr karty 20/1780.
Cena wywoławcza czynszu miesięcznego : 1400,00 zł
Wadium: 140,00 zł

3. Spichlerz- murowany budynek wybudowany w 1920r., powierzchnia zabudowy 282m2 . Budynek wolno stojący, 3 kondygnacyjny. Pierwsza kondygnacja murowana z kamienia, wyższe kondygnacje ceglane. Budynek w słabym stanie technicznym.
Przedmiotowy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków nr karty 21/1780.
Cena wywoławcza czynszu miesięcznego : 400,00 zł
Wadium: 40,00 zł

Przeznaczenie przedmiotu najmu – na cele rolne i/lub usługowe
Cena wywoławcza jest kwotą netto, bez podatku VAT, czynsz ustalony w przetargu powiększony zostanie o podatek VAT wg obowiązujących przepisów w przypadku  zmiany statusu podatnika VAT przez Gminę.
Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu na okres 10 lat.
Termin wnoszenia opłat do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.
Zasady aktualizacji opłaty: zmiana wysokości czynszu najmu będzie dokonywana raz w roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy wskaźnik osiągnie wartość skutkującą obniżeniem kwoty czynszu najmu (deflacja), w takim przypadku kwota czynszu najmu nie ulegnie zmianie.

Przetarg odbędzie się w dniu: 29 sierpnia 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przesmykach.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 26.08.2019 roku, wpłacą na konto Urzędu Gminy Nr 29 8038 0007 0030 8294 2000 0070  BS Łosice O/Przesmyki wymagane wadium (w pieniądzu) z dopiskiem „Przetarg na oddanie w najem…”.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 26.08.2019r, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu są  ponadto zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:
- aktualny dokument potwierdzający tożsamość,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny najmu pomieszczeń gospodarczych, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Najemca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej minimalne postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014, poz. 1490).
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 9, tel.25 641-23-22 wew. 109

OGŁOSZENIE

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.